Tipărire

bascov primariePrimăria comunei Bascov pregătește un proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii și curățeniei în localitate.
Activitățile edilitar gospodărești care se vor realiza sunt următoarele:

# Curățirea și întreținerea șanțurilor și podețelor aferente proprietăților;
# Depozitarea de materiale pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al localității Bascov să se facă doar cu acordul scris prealabil al Primarului ori a înlocuitorului de drept al acestuia, împuternicit în acest scop;
# Tăierea arborilor sau a oricăror tipuri de vegetație a căror înfățișare este necorespunzătoare;
# Curățirea cursurilor de apă de-a lungul proprietății, până la jumătatea albiei;
# Amenajarea și decolmatarea podețelor cu acces către proprietățile private, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale; amenajarea șanțurilor se face sub forma unui trapez, având baza mare de 40 metri, baza mică de 30 metri și înălțimea, după caz, iar pământul rezultat din amenajare va fi transportat în locuri speciale.
Pentru necurățirea și neîntreținerea șanțurilor și podețelor aferente proprietății se va institui o taxă specială de 5 lei pe metru de șanț pe an.
Taxa specială se stabilește pentru toți proprietarii de imobile care au acces la un drum public, cu excepția unor anumite categorii. Sunt scutiți de la taxa specială menționată proprietarii de imobile care periodic, cel puțin până la data de 1 mai, respectiv 15 august a fiecărui an, au amenajat șanţul și au cosit vegetația din dreptul proprietății, precum și persoanele în vârstă, singure, care nu sunt capabile să efectueze aceste lucrări. Nerespectarea uneia din condițiile prevăzute va face ca proprietarii de imobile să fie sancționați să achite integral taxa specială.
Numele cetățenilor, instituțiilor publice și operatorilor economici care nu-și îndeplinesc obligațiile prevăzute vor fi afișate pe site-ul comunei și în ziarul local ”Buletinul Bascovenilor”; în condițiile în care neîndeplinirea obligațiilor persistă, li se vor stabili obligațiile pecuniare menționate.
Veniturile obținute în urma aplicării prezentei taxe speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor care vor fi efectuate pentru înființarea și funcționare serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
Pentru îndeplinirea acestor atribuții, viceprimarul localității va mobiliza personal la nivelul următoarelor compartimente, angajații Primăriei, în funcție de atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului:
# Urbanism și amenajarea teritoriului;
# Poliția locală/ paza comunală;
# Administrația fiscală și control comercial;
# Compartiment resurse umane;
# Compartiment asistență socială;
# Compartiment registru agricol, cadastru și activități sanitar veterinare.
Acest proiect de hotărâre va avea la bază ca temeiuri juridice Constituția României și Carta Europeană a Autonomiei Locale, Codul Civil, Legea Administrației Publice Locale, OG 21/2002 și rapoartele comisiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.