acorȚinând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public și, respectiv, de instituție publică locală, apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală, respectând în același timp independența și funcțiile specifice fiecăreia dintre acestea, urmărind facilitarea asigurării activității de asistență medicală pentru mai multe comune, Filiala Județeană Argeș a Asociației Comunelor din România, în calitate de entitate organizatoare și de angajator, va constitui un compartiment de asistență medicală.

”În modelul de acord cadru, care se poate găsi pe site-ul ACoR Argeș – www.acorarges.ro, se pot găsi obligațiile și drepturile fiecărei părți, din care o să le subliniez pe cele mai importante: ACoR se va obliga să asigure încăperile necesare și adecvate pentru organizarea și desfășurarea activităților compartimentului de asistență medicală; să asigure procesul de selectare și angajare a personalului din  compartimentul de asistență medicală; să asigure realizarea misiunilor de asistență medicală planificate, în conformitate cu normele generale de asistență medicală; să asigure condițiile necesare pregătirii profesionale a asistentului medical la nivelul cerințelor stabilite prin normele metodologice specifice entităților publice; să respecte cadrul legal, metodologic și procedural, specific activității de asistență medicală; să convoace anual sau ori de câte ori consideră necesar reprezentanții legali ai comunelor semnatare ale prezentului acord.”, a declarat președintele executiv al ACoR Argeș, prof. Ioan Toader.

Comunele semnatare ale prezentului acord au următoarele drepturi: să propună obiectivele de asistență medicală, specifice acestor unități administrativ-teritoriale; să fie informate, în mod exclusiv și operativ, asupra problemelor și iregularităților constatate; să hotărască, independent, asupra acțiunilor necesare implementării recomandărilor formulate de asistentul medical. 

În exercitarea activităților sale, compartimentul de asistență medicală are următoarele atribuții:
# verifică starea de igienă și sănătate a elevilor și personalului didactic din unitățile școlare aflate pe raza UAT;
# stabilește măsurile care se impun pentru evitarea unor cazuri de infecții sau epidemii;
# informează medicul de familie, directorul școlii și pe primar despre rezultatele controalelor și măsurile propuse;
# stabilește, împreună cu asistentul social, programul de asistență medicală cu prioritate în comunitățile vulnerabile;
# propune teme de educație sanitară și igienă în școli și la solicitarea cadrelor didactice poate participa la ore de dirigenție cu temă sanitară;
# asigură promovarea sănătății și educației pentru sănătate prin  campanii de informare – educare – comunicare:
- programe de educație pentru sănătate și promovare a sănătății;
- norme de igienă și sănătate publică comunitară
- monitorizarea factorilor de mediu în raport cu sănătatea;
- promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos;
- colaborează cu medicul de familie și asistentul social pentru îmbunătățirea stării de sănătate în colectivitățile asistate;
- evidențiază și arhivează activitățile desfășurate în fiecare UAT.