inundatii 2Agricultorii care au înregistrat pagube din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, în perioada ianuarie - august 2014, vor primi ajutoare de minimis, în funcţie de cultura afectată, care pot ajunge până la 1.200 de lei pe hectar. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sumele totale alocate de Ministerul Agriculturii în acest sens depăşesc 28 de milioane de lei.
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt de 28,229 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015”, se arată în documentul citat.
Cuantumul maxim al sprijinului financiar este de 335 lei/ha pentru culturile de grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiţă, orz, secară, triticale, ovăz, soia şi orzoaică, de 610 lei/ha pentru legume în câmp şi pepeni, cartofi - 700 lei/ha, plantaţii pomicole - 1.200 lei/ha, plantaţii viticole - 500 lei/ha, sfeclă de zahăr - 400 lei/ha, lucernă, muştar şi tutun - 250 lei/ha, căpşuni - 300 lei/ha şi culturi în spaţii protejate - 610 lei/ha.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderi/întreprinderi unice definite care exploatează culturi agricole/culturi în spaţii protejate/plantaţii pomicole/viticole şi care depun cereri de ajutor, în calitate de producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale sau de producători agricoli persoane juridice, precum şi oricăror forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii. De asemenea, valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele doua exerciţii financiare precedente. Banii se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a actului legislativ.


Acte necesare
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să depună cererea de ajutor de minimis însoţită de următoarele documente, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare documentului legislativ:

# copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz

# împuternicire/procura notariala şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;


# copie a certificatului de producător/ copie a atestatului producător;

# copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică

# dovadă cont activ bancă/trezorerie

adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor.
Documentele sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“.