03Erorile survenite la măsurarea parcelelor agricole sau a altor terenuri, vor fi corectate GRATUIT în cărțile funciare în localitățile unde se face cadastrarea. Deschiderea de noi cărți funciare este gratuită! Modificările la Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară au fost publicate joi, 26 ianuarie 2017, în Monitorul Oficial.

Potrivit Ordinului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate și eliberate prin intermediul platformei online ANCPI, pe baza unui cont de utilizator și a unei parole, pentru cărțile funciare disponibile în sistemul informatic. Aceste extrase se generează automat, în format electronic și sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat.
Comisiile constituite la nivelul oficiilor teritoriale de cadastru procedează, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, situate în intravilan, împrejmuite și cele situate în extravilan, unde există plan parcelar recepționat, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren.
În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma stabilirii amplasamentelor parcelelor și realizării măsurătorilor, un deficit de suprafață, suprafața fiecărui imobil din tarla se diminuează proporțional cu situația din titlul de proprietate.
În cazul acelorași imobile din extravilan, dacă la nivelul unui sector cadastral se constată un deficit de suprafață și nu se pot stabili amplasamentele parcelelor, executantul lucrărilor procedează astfel:
- identifică amplasamentul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
- identifică amplasamentul imobilelor neînscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe baza titlurilor de proprietate și a limitelor indicate de proprietari, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;
- stabilește amplasamentele corectate și suprafețele diminuate ale imobilelor pentru încadrarea în suprafața măsurată a sectorului cadastral și solicită acordul titularilor dreptului de proprietate pentru înregistrarea situației cadastrale propuse. Acordul titularilor va fi cuprins în fișa de date a imobilelor, sub forma declarației pe propria răspundere a acestora.
În cazul în care titularii nu sunt de acord cu situația propusă, executantul  lucrărilor va stabili un singur imobil pentru întregul sector cadastral pentru care se va deschide o carte funciară a titlurilor de proprietate din sector.
Pentru fiecare imobil din titlul de proprietate se va deschide o carte funciară individuală derivată din cartea funciară a sectorului cadastral, care va conține în partea I descrierea imobilului (terenului), suprafața din actul de proprietate, iar în partea a II a, se va intabula în favoarea titularului conform actelor juridice. În cartea funciară individuală, amplasamentul terenului nu este definit din punct de vedere grafic.
În situația în care configurația terenurilor stabilite nu corespunde cu situația tehnică din vechile cărți funciare, în noile cărți funciare se vor nota posesorii.
ATENȚIE! În cazul în care se constată faptul că deținătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai pentru anumite numere topografice, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai pentru suprafața pentru care are acte, iar pentru diferența de suprafață se va nota posesia în favoarea titularului dreptului la proprietate, în aceeași carte funciară.
Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a cărților funciare sunt făcute de o comisie din cadrul oficiului teritorial. Soluționarea cererilor de rectificare se realizează prin proces-verbal în termen de cel mult 60 de zile de la terminarea perioadei de afișare.
Deschiderea noilor cărți funciare se face din oficiu, după finalizarea cadastrului la nivelul primăriei sau a sectorului cadastral.  Oficiile teritoriale pot deschide cărți funciare din oficiu, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informațiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale.
IMPORTANT! Înscrierile din cărțile funciare deschise pot fi actualizate gratuit de către titularii drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în acestea, ÎN TERMEN DE UN AN de la data înființării, precum și pentru deschiderea din oficiu a cărților funciare la finalizarea înregistrării sistematice.
În situația în care cartea funciară în care este înscris imobilul care face obiectul unei cereri de recepție și înscriere în cartea funciară este pe hârtie, înainte de procesarea cererii inspectorul solicită serviciului publicitate imobiliară conversia cărții funciare. Altfel spus, trecerea acesteia în format electronic.