servsal# Primăriile trebuie să adopte noua politică tarifară şi să modifice sistemul de colectare până la 1 ianuarie 2019
Modificările legislative în domeniul gestionării deșeurilor, prin apariția OUG 74/2018 (care amendează Legea mediului 211/2011, OUG 196 – privind contribuțiile la Fondul pentru Mediu și OUG 249 - gestionarea deşeurilor de ambalaje), au creat o anumită tensiune între autoritățile locale (primării) şi operatorii de colectare și transport al deșeurilor de la populație în Argeș.

Însă, aceste noi prevederi trebuie aplicate și impun anumite modificări și în reglementările locale.
I. Se va modifica Regulamentul Serviciului de Salubrizare, în principal în ceea ce privește și ținând cont de:
# Indicatorii de performanță (vor include cel puțin Indicatorii prevăzuți în Anexa nr.7 la Legea nr.211/2011 modificată prin OUG nr.74/2018);
# Penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță;
# Separarea la gospodărie/apartament şi colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă;
# Modalitatea de implementare a sistemului de colectare separată (asigurarea de spații necesare pentru colectarea separată, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, inclusiv dezvoltarea centrelor prevăzute de OUG 5/2015, pentru a oferi posibilitatea populației de a se debarasa, fără plată, de deșeurile de hârtie și carton, sticlă, metal, mase plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, deșeuri voluminoase, inclusiv mobilă și saltele);
II. Se vor modifica contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, acolo unde acestea sunt deja încheiate (art.III, art.IV din OUG nr.74/2018), sau documentațiile de atribuire (caiete de sarcini, draft contracte delegare, fișe de fundamentare a tarifelor etc.) acolo unde nu au fost demarate încă procedurile de licitație publică.
# Se vor implementa tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, precum și pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodegradabile (art.17 alin.1 lit.c ), tarife care vor include și contribuția pentru economia circulară prevăzută de OUG nr.196/2005 pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
# Suportarea de către operatori a costurilor reprezentate de contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri destinate a fi eliminate prin depozitare care depășesc indicatorii de performanță stabiliți;
# Indicatorii de performanță (vor include cel puțin Indicatorii prevăzuți în Anexa nr.7 la Legea nr.211/2011 modificată prin OUG nr.74/2018);
# Modalitatea de organizare, gestionare și coordonare a activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale și modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață precum și modalitatea concretă de acoperire a costurilor.

La nivelul Judeţului Argeş au fost aprobate, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş (asociaţie formată din toate UAT-urile din judeţ, care are ca obiect de activitate implementarea operaţională a managementului integrat al deşeurilor în Argeş), următoarele modificări:
# Schimbarea politicilor tarifare în raport cu modificările legislative, în conformitate cu cele două principii ,,poluatorul plăteşte” şi ,,plăteşti cât arunci”;
# Implementarea unor planuri de măsuri la nivelul fiecărui UAT pentru reducerea cantităţilor generate, separarea deşeurilor la sursă (reciclabile, reziduale, biodegradabile) pentru atingerea obiectivelor de deviere (35% din cantitatea colectată în 2018, 45% - 2019 şi 50% - în 2020) de la depozitare şi evitarea penalităţilor către Fondul de Mediu;
# Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de sortare mecanică a deşeurilor la Centrul de Management al Deşeurilor Argeş, astfel ca până în 2020 să avem dezvoltată tehnologia care să ne permită atingerea obiectivului de 50%;
# În conformitate cu modificările legislative, ADI SERVSAL Argeş trebuie să modifice toate contractele de delegare până cel târziu 30 noiembrie 2018, iar UAT-urile să adopte noua politică tarifară şi modificările de sistem de colectare până cel târziu 01.01.2019.