26-extrase-

La fiecare început de an încercăm să prezentăm cât mai transparent, corect, dar şi succint, activitatea din cadrul administraţiei publice locale la nivelul Primăriei Cămăraşu. Încercăm să fim cât mai aproape de cetăţenii comunei noastre, încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre problemele comunităţii noastre.
O preocupare permanentă o reprezintă atragerea de fonduri către bugetul local al comunei, ţinând cont de ponderea extrem de mică a veniturilor proprii în cadrul veniturilor totale ale bugetului local, aproximativ 22%.        

În ceea ce priveşte activitatea Consiliului Local, şedinţele acestuia s-au ţinut cu regularitate, conform prevederilor legii, iar prezenţa consilierilor a fost foarte bună. În anul 2016 s-au adoptat 56 hotărâri, toate rezultând în urma unor proiecte de hotărâri pe care le-am iniţiat; şi s-au emis în total, în cursul anului, un număr de 405 dispoziţii.
Cum, un loc important în activitatea unei administraţii publice locale o reprezintă sectorul financiar –contabil, am încercat ca de fiecare dată să respectăm cu stricteţe legislaţia fiscală, am căutat să avem înţelegere la greutăţile cu care se confruntă cetăţenii comunei şi totodată să-i conştientizăm de importanţa plăţii impozitelor şi taxelor la bugetul comunei.
Veniturile totale prognozate în anul 2016 au fost, conform ultimului buget rectificat, de 6.129.100 lei, realizându-se la finele anului 5.686.112 lei, diferenţa datorându-se în cea mai mare parte sumelor care ar fi trebuit să fie încasate de la trei societăţi comerciale aflate în faliment sau insolvenţă şi din amenzile unor persoane fizice, care nu deţin bunuri urmăribile şi pentru care s-au întocmit procedurile fiscale de urmărire specifice. Veniturile proprii prognozate reprezintă 22 % din totalul veniturilor  bugetului local, din care, la finele anului s-au încasat 53%.    
În cadrul cheltuielilor efectuate în anul 2016, o pondere foarte importantă au reprezentat-o cheltuielile privind investiţiile (1.838.529 lei), care au reprezentat 36% din totalul cheltuielilor bugetului local, continuându-se parcursul ascendent de dezvoltare pe care s-a înscris comuna de mai mulţi ani. De asemenea o pondere importantă o reprezintă cheltuielile pentru învăţământ, 1.406.480 lei, adică 28 % din totalul cheltuielilor bugetului local.
Dintre investiţiile principale derulate în acest an amintesc:
# Lucrări de reparaţii teren sintetic, înlocuire gazon sintetic şi reparaţii împrejmuire;
# Reactualizare, completare documentaţie PUG, lucrare în curs de finalizare;
# Lucrări de amenajare şi modernizare parc Cămăraşu, lucrare finalizată;
# Lucrări de amenajare parc Năoiu (troiţa), lucrare finalizată;
# Extindere alimentare cu apă Sîmboleni, lucrare în derulare;
# Modernizare iluminat public, pentru care s-au montat 280 corpuri cu led pe străzile principale din fiecare sat component al comunei, realizând astfel un sistem modern, eficient, care conferă o luminozitate net superioară faţă de vechiul sistem;
# Modernizare sistem rutier rigole, pavaje, podeţe, lucrare care a fost demarată în anul 2015,  de la troiţă şi până la baza sportivă;
# Modernizare străzi Cămăraşu (tratament bituminos), lucrare finalizată, reprezentând plombări şi tratament bituminos pe drumurile: intersecţia cu DN16 – Şcoala Sîmboleni 1,7 km şi Cămăraşu – Năoiu, aproximativ 3 km;
Mai amintesc şi celelalte investiţii de valori mai mici: Proiect tehnic extindere reţea alimentare cu apă sat Sîmboleni; Taxe, avize şi autorizări lucrări de investiţii; Lucrări de branşament apă –canal şi extindere reţea canalizare zona Recea, lucrare finalizată în satele Năoiu şi Sîmboleni, în satul Cămăraşu se va finaliza în prima parte a anului 2017; Consultanţă auxiliară achiziţii publice; Studii fezabilitate drumuri comunale, proiect tehnic; Servicii dirigenţie şantier; Studiu Fezabilitate extindere alimentare cu apă sat Năoiu; Elaborare studiu fezabilitate în vederea depunerii în anul 2017 a unui proiect pe fonduri europene, Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cămăraşu, proiect ce cuprinde asfaltarea unor străzi din toată comuna, în lungime de aproximativ 7,3 km.
În anul 2016 în comuna Cămăraşu s-au născut 38 copii, 19 români şi 19 romi, din care, 18 băieţi şi 20 fete. Totodată, în cadrul activităţii de stare civilă, s-au înregistrat următoarele:
# acte de naştere (naşteri în comună) - 2
# acte de căsătorie (căsătorii înregistrate) - 14
# acte de deces (decese înregistrate) - 30
# acte de divorţ - 2
În domeniul protecţiei copilului
Parteneriatul cu Fundaţia World Vision s-a desfăşurat şi în acest an foarte bine venind împreună în sprijinul familiilor, copiilor din proiect. Amintesc activităţile derulate în cursul anului 2016:
- în parteneriat cu fundaţia Motivatione, 4 persoane cu dizabilităţi au beneficiat de câte un scaun cu rotile, reparaţii locuinţe şi periodic primesc pachete cu alimente; - susţinere competiţii sportive Şcoala Gimnazială Cămăraşu; - susţinere Şcoala Gimnazială Cămăraşu serbare de Crăciun; - susţinere concursuri Şcoala Gimnazială: ,,Noi ne decidem viitorul’’ , ,,Concurs de cultură generală’’; - susţinerea activităţilor la Centrul Multifuncţional Speranţa, unde sunt înscrişi 50 de copii de etnie rroma, copii preşcolari şi copii din clasele 0-IV care frecventează şcoala şi care beneficiază de servicii after-school precum şi asigurarea suplimentului nutritiv; - donaţii îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite pentru cei 240 copii din proiectul Transilvania ADP; - susţinere în organizarea sărbătorii Fiii Comunei Cămăraşu;
- în luna octombrie s-a depus un proiect pe baza unui parteneriat între Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială – solicitant, Fundația World Vision România, Primăria Cămărașu şi Școala Gimnazială Cămărașu, prin care se urmăreşte obţinerea de finanţare pentru acest proiect ce îşi propune reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Cămăraşu, prin implementarea de măsuri integrate în domeniul ocupării, educaţiei, domeniile social, socio-medical şi medical, precum şi prin oferirea de asistenţă în obţinerea documentelor şi în îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. Durata de implementare a proiectului , în cazul câştigării acestuia, este de 36 de luni.
Referitor la activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cămăraşu, menţionăm următoarele aspecte: în cursul anului 2016 au fost reactualizate toate dosarele SVSU Cămăraşu, baza de date şi fişa localităţii; a fost întocmit şi aprobat Planul de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016 şi depus spre avizare la ISU Cluj; desfăşurarea unei campanii de prevenire a apariţiei unor incendii.
În cadrul activităţii biroului agricol, activitatea s-a desfăşurat cu oarecare greutate având în vedere faptul că o perioadă de aproximativ 3 luni nu am avut angajaţi la acest compartiment nici inginer şi nici agent agricol, totuşi ne-am străduit cu personalul disponibilizat să oferim cetăţenilor servicii prompte, corecte, vizând în special: sprijinirea cetăţenilor în depunerea cererilor de plată pentru terenuri agricole către APIA; efectuarea muncii de secretariat, corespondenţa cu instituţii (Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Cluj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj) cât şi cu cetăţeni, în clarificarea unor probleme de fond funciar, litigii, statistici, etc. achiziţia şi completarea noilor registre agricole; alte activităţi adiacente cerute pt. sprijinirea unor acţiuni ale executivului primăriei.
Referitor la partea culturală, în luna iunie 2016 s-au asigurat condiţii pt. realizarea ediţiei a X-a a manifestării culturale “Fiii comunei Cămăraşu‘’; Ansamblul de dansuri populare Fiii Cămăraşului a fost invitat să participe la manifestări culturale în judeţ, în ţară şi în străinătate, respectiv la un festival de folclor în localitatea Bialystok, Podlaska Oktawa Kultur – Polonia 26 – 31.07.2016, unde au fost prezente 24 de ansambluri folclorice din 14 ţări, Fiii Cămăraşului obţinând premiul special. În cadrul participărilor interne din anul 2016 ale Ansamblului Fiii Cămăraşului, amintesc că aceştia au participat în mai multe comune din judeţ, dar şi în municipiul Cluj-Napoca la diverse manifestări culturale, precum şi filmări la câteva posturi tv. Ansamblul are în prezent peste 35 membri, iar instructori sunt de aproximativ 11 ani,  Anca şi Sebastian Marchiş, cei doi fiind în acelaşi timp şi membri ai cunoscutului ansamblu Dor Transilvan din Cluj-Napoca.
Referitor la domeniul sănătăţii, conform datelor furnizate de dr. Maria Mănescu, sunt înscrişi la finele anului 2016 1.843 cetăţeni. În cadrul Centrului medical funcţionează şi un cabinet de stomatologie foarte solicitat nu numai de cetăţenii comunei noastre, cât şi de cetăţeni din comunele învecinate. În luna iulie a acestui an s-a demarat proiectul de Îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, proiect în colaborare cu Asociaţia Pro Ibd Ses şi derulat în baza Legii nr. 292/2011 art. 32, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta presupune îngrijirea unui nr. de 25 persoane vârstnice la domiciliu, oferindu-li-se servicii sociale, ajutor acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice care privesc: activităţi de bază (asigurarea igienei corporale, îmbrăcare, hrănire, igienă personală, deplasare în interior, comunicare) şi activităţi instrumentale (prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, activităţi de administrare), un proiect ce s-a dovedit a fi de mare ajutor pentru bătrânii din comuna noastră care locuiesc singuri.
De asemenea amintesc activitatea farmaciei Accacia, aceasta funcţionând într-un spaţiu aparţinând Primăriei şi are un program zilnic, deservind în principal populaţia comunei.
În ceea ce priveşte învăţământul, în decursul anului 2016 am alocat sume importante la cerinţele exprimate de către conducerea şcolii, referitoare la salarizare şi investiţii.  S-au susţinut în limitele bugetului decontarea deplasării la şi de la şcoală a cadrelor didactice, asigurarea burselor pentru elevi şi fonduri pentru funcţionalitate. S-au asigurat pachetele de Crăciun pentru toţi preşcolarii şi şcolarii, primind în cadrul parteneriatului dintre Instituţia Prefectului Judeţul Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Asociaţia Tasuleasa-Filiala Cluj - proiectul ,,Camionul de Crăciun‘’ şi pachete cu bunuri de primă necesitate. La şcolile şi grădiniţele din comună au fost înscrişi la începutul anului şcolar 2016-2017 un număr de 382 copii, din care 285 elevi şi 97 preşcolari.
În ceea ce priveşte partea spirituală, am sprijinit şi în acest an toate bisericile din comună, alocând pentru toate bisericile suma de 10.000 lei; acordarea acestor fonduri s-a efectuat într-o proporţie cât mai echilibrată, în funcţie de numărul enoriaşilor, de natura şi urgenţa lucrărilor. De asemenea am sprijinit toate bisericile pentru a depune proiecte la Consiliul Judeţean Cluj în vederea accesării de fonduri nerambursabile, pentru reparaţii curente sau capitale.      
În prezent la biblioteca comunala numărul total al volumelor este de 11.347, cu o valoare de 33.310 lei; în anul 2016, ca de altfel în fiecare an, s-au achiziţionat 105 volume cărţi în valoare de 2.995 lei. Asigurăm în continuare accesul gratuit al cetăţenilor la internet, aceştia primind sprijin inclusiv pentru a depune online cererile către APIA.
În ceea ce priveşte sportul, în anul 2016 am sprijinit financiar prin fonduri nerambursabile, echipa de fotbal Unirea Cămăraşu care activează în campionatul judeţean– zona Mociu; am asigurat condiţiile pentru desfăşurarea unui campionat intercomunal de minifotbal pe terenul cu gazon sintetic şi pe cel de iarbă în cadrul sărbătorii anuale a comunei din luna iunie. Sprijinim proiectul Întrecerile sportive de la Cămăraşu, competiţie devenită tradiţională, aflată în 2016 la cea de-a cincea ediţie şi care este cuprins în Calendarul activităţilor educative judeţene, la care au participat peste 100 elevi de la 13 şcoli din judeţele Cluj şi Mureş.

Obiective principale pentru anul 2017
# Asfaltări drumuri comunale, respectiv străzile Recea (Cămăraşu), Principală - Cămin Cultural (Năoiu) şi Cămin Cultural-Capul satului (Sîmboleni);  datorită întârzierilor în ceea ce priveşte autorizarea lucrării nu s-a putut emite ordinul de începere a acestora, procedurile de autorizare  pot dura 2-3 luni; lucrarea a fost adjudecată în urma unei licitaţii pe SEAP la care au depus oferte 8 societăţi. Licitaţia s-a derulat pe parcursul a aproximativ 3 luni, de către RADJ Cluj;
# Modernizare sistem rutier, rigole, pavaje şi podeţe zona centrală sat Cămăraşu;
# Extindere reţea de canalizare în satul Cămăraşu, zona Lopoşa;
# Extindere alimentare cu apă sat Năoiu, zona Ropota, Fişcău şi Valea Boieştilor, lucrare ce va demara în acest an;
# Extindere alimentare cu apă sat Sâmboleni, zona Itrina, lucrare în continuare;
# Întocmirea unor studii de fezabilitate sau proiecte pentru alte obiective de investiţii viitoare, respectiv depunerea unui proiect pe fonduri europene de asfaltare a aproximativ 7,3 km străzi în toate satele comunei;
# Continuarea pietruirii unor drumuri comunale şi completări pe toate drumurile pietruite din unele zone centrale şi limitrofe ale tuturor satelor;
# Aprobarea Planului Urbanistic General al comunei;
# Intensificarea eforturilor noastre de a veni în sprijinul cetăţenilor comunei noastre în ceea ce priveşte informarea, cunoaşterea noutăţilor legislative, cunoaşterea activităţii executivului primăriei, a activităţii Consiliului Local şi a tuturor instituţiilor din comună;
# Continuarea eforturilor noastre privind atragerea de investitori în comună care să creeze locuri de muncă.

Este de datoria mea ca primar, şi a executivului Primăriei Cămăraşu, să continuăm eforturile de a veni în sprijinul cetăţenilor comunei noastre, întru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Trebuie să intensificăm acţiunile noastre de a asigura informarea cetăţenilor comunei prin mijloacele pe care le avem la dispoziţie (site, panouri de afişaj, presă sau înştiinţări atunci când situaţia impune).
Facem apel înspre cetăţenii comunei pentru  reactivarea spiritului civic şi susţinerea proiectelor de dezvoltare ale comunei, de a participa activ la dezbaterile care au drept scop dezvoltarea şi modernizarea comunităţii noastre.
Aş dori să mulţumesc executivului Primăriei Cămăraşu pentru susţinere în derularea activităţii administrative şi Consiliului local pentru activitatea constructivă în cadrul proiectelor de dezvoltare ale comunei noastre.  

PRIMAR, Mocean Iancu Marcel