darmanestiServiciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Dârmănești anunță concursul organizat în data de 20.10.2019 la Primăria Comunei Dârmănești, ora 10.00 – proba scrisă și 23.10.2019, ora 10.00 – interviul, pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de încasator-cititor contoare de apă.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Primăriei comunei Dârmănești, jud. Argeș, respectiv până la data de 03 octombrie 2019 la sediul Serviciului  Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Dârmănești – persoană de contact Moldoveanu Mihai, secretar, tel/fax: 0248.232.106, adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și trebuie să conțină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) are cetățenie română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitatea deplină de exercițiu;
e) are starea de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
g) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni împotriva umanității, contra statului sau contra autorității, se serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a fost destituită dintr-o funcție sau i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
i) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime în specialitatea studiilor.

Bibliografia
- Constituția României
- OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ
- Legea nr. 24/2006 – privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu ultimele modificări și completări.

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Dârmănești, jud. Argeș
Nr. 57/17,09, 2019
Șef SPAAC Dârmănești
Iordan Gabriela